Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Историјат

 

Управниот суд со седиште во Скопје, како еден од носителите на судската власт во судскиот систем на Република Македонија, кој судската власт ја врши на целата територија на РМ, е основан согласно со Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06), а со работа започна на 5.12.2007 година, со преземање на нерешените предмети од управната област, од Врховниот суд на Република Македонија .

  • ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА СУДОТ
  • ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
  • ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • ПРОГРАМИ И РАСПОРЕДИ ЗА РАБОТА НА УПРАВЕН С У Д
  • ВРАБОТЕНИ ВО СУДСКА СЛУЖБА
  • КОНТАКТ             Управниот суд, заради обезбедување судска заштита на правата и правните интереси на физичките и правните лица и заради обезбедување на законитоста, во управни спорови одлучува за законитоста на актите на органите на државната управа, Владата, други државни органи, општините и градот Скопје, организации утврдени со закон и на правни и други лица во вршење на јавни овластувања (носители на јавни овластувања), кога решаваат за правата и обврските во поединечни управни работи, како и за актите донесени во прекршочна постапка. Конкретно, Управниот суд е надлежен да решава:
 
- за законитоста на поединечните акти донесени во изборната постапка и на поединечните акти за избори, именувања и разрешувања на носители на јавни функции, ако тоа е определено со закон, како и за актите за именување, назначување и разрешување на раководни државни службеници, ако поинаку не е определено со закон,
- за законитоста на актите на органите на државната управа, Владата и носителите на јавни овластувања, донесени во форма на пропис, ако тие ги уредуваат поединечните односи,

- за спор што ќе произлезе од спроведувањето и извршувањето на одредбите на концесиските договори, договорите за јавни набавки кои се од јавен интерес и за секој договор во кој една од страните е државен орган, организација со јавни овластувања, јавно претпријатие, општините и градот Скопје, склучен од јавен интерес или заради вршење јавна служба (управен договор),

- против поединечни акти на органите на државната управа, Владата, други државни органи, општините и градот Скопје, организации утврдени со закон и на правни и други лица во вршење на јавни овластувања (носители на јавни овластувања), кога за решавање во втор степен против таквиот акт, не е обезбедена друга правна заштита и

-одлучува за судир на надлежности меѓу органите на Републиката, меѓу општините и градот Скопје, меѓу општините на градот Скопје и по споровите настанати за судир на надлежности меѓу општините и градот Скопје и носителите на јавни овластувања, ако тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот или законите не е предвидена поинаква судска заштита.

За извршување на работите од својот делокруг, Управниот суд користи два ката од зградата што се наоѓа на ул. Орце Николов б.б. во Скопје. Во судот има три сали за судење, што се наоѓаат на првиот кат од судската зграда, со конкретен распоред прикажан на следната мапа


Работата во Управниот суд се одвива ви рамките на шест специјализирани оддели

 
Оддел за имотно - правна област и други права


Оддел за денационализација и други праваОддел за урбанизам , градежништво и други права

 
Оддел за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права


Оддел за јавни набавки и други права

 
Оддел за царини и други права

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ ЗА РАБОТА НА
УПРАВНИОТ СУД ЗА 2015 ГОДИНА 04.05.2015 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2015 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ ЗА РАБОТА НА
УПРАВНИОТ СУД ЗА 2015 ГОДИНА 16.04.2015 

РАСПОРЕД ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2015 ГОДИНА

РАСПОРЕДОТ ЗА РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ВО СУДСКАТА СЛУЖБА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2015 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2014 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ ЗА РАБОТА НА
УПРАВНИОТ СУД ЗА 2013 ГОДИНА 05.09.2013 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ ЗА РАБОТА НА
УПРАВНИОТ СУД ЗА 2013 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА
УПРАВНИОТ СУД ЗА 2013 ГОДИНА 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2013 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2013 ГОДИНА

 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2012 ГОДИНА

 РАСПОРЕД ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2012 ГОДИНА

 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ ЗА РАБОТА НА
 УПРАВНИОТ СУД ЗА 2011 ГОДИНА

 РАСПОРЕД ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2011 ГОДИНА

 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УПРАВНИОТ СУД ЗА 2011 ГОДИНА

 ОДЛУКА ЗА ПРИВРЕМЕНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЧЕТИРИ СУДИИ ОД ВУС

 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ ЗА РАБОТА ЗА 2012 ГОДИНА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
 
Местоположба
Местоположбата на Управниот суд е во центарот на Скопје, на ул.Орце Николов б.б., во непосредна близина на плоштадот „Македонија“.
 
Телефонскиот број за контакт е 3203200, а бројот на телефаксот е 3203281.
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
 

Работното време во судот започнува во 8,30 часот, а завршува во 16,30 часот.

 
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” бр.13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Управен Суд Скопје ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Листата на информации од јавен карактер на Управен Суд Скопје ја сочинуваат следните групи на информации:
1
Општи информации за судот
5
информации
2
Судска Власт
6
Корисни линковски
3
Судска пракса
7
Прашања/ одговори
4
Контакт информации
8
Стручни дела и излагања

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Управен Суд Скопје со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Управен Суд Скопје или да го симнат тука.

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Управен Суд Скопје согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации ги определи:
 Снежана Кипровска (e-mail: snezana.kiprovska@usskopje.mk) и Сузана Стојановска (e-mail: suzana.stojanovska@usskopje.mk).

 

Како лице за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид на степен на попреченост, а со цел да им се укаже помош во комуникација со Судот, доколку за тоа има потреба, Управниот суд ја определува Јована Василевска Мициќ - виш судски соработник за решевање управни спорови.


Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Управен Суд Скопје, ул.“Орце Николов“, бб или на e-mail:
 upravensud@usskopje.mk, како и на факс бр.3203-281.

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:
 3203-200.